กิจกรรมบริษัทต่อสังคม

CSR2  CSR2  

 • ได้รับมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รวมใจสู้ภัยโควิด ส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid Killer
 • โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว
 • สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • สนับสนุนทุนการศึกษา กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน
 • โครงการ CSR กับชุมชนรอบโรงงาน
 • มอบเวทีแอโรบิคให้กับชุมชน
 • โครงการถังขยะอินทรีย์
 • โครงการจิตอาสาคลองสวยน้ําใส
 • ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
 • โครงการ ECO-Efficiency
 • ปรับปรุงสนามฟุตบอล และร่วมสนับสนุนกีฬา
 • สร้างลานกีฬาให้กับหมุู่บ้าน

catemag
 • กลุ่มความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินในการขนส่งผลิตภัณฑ์คลอร์-อัลคาไล 
  WWW.CATEMAG.COM