การนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 • การผลิตสารเคมี

 • การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร และยา

 • การผลิตสูตรสินค้าเพื่ออุปโภค

 • การล้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 • การผลิตพลังงานไฟฟ้า

 • การผลิตสินค้าปิโตรเคมี และโพลิเมอร์

 • การผลิตสินค้าประเภทยาง

 • การผลิตสินค้ากระดาษ และบรรจุภัณฑ์

 • การล้างชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมเหล็ก

 • การผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • การใช้งานในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

 • การใช้งานในอุตสาหกรรมเหมือง