ปรัชญา 9 ประการของนิโคลสัน

1

ความปลอดภัยคืออันดับแรก

เราทำกิจกรรมทั้งปวงด้วยวิธีการอันปกป้องและ
ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการ
ของพนักงาน ของบริษัท ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม เราดำเนินการตามแนวทางที่ได้ให้
สัตยาบันไว้ต่อโครงการ Responsible Care 
เราถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลเพื่อบรรลุ
เป้าหมายแห่งการไม่เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
และไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

2

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าพอใจ 100%

เราทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามหรือ
เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า
เราตอบสนอง
ต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็นมิตร และยืดหยุ่นได้ 
เมื่อผู้ใดได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้า เราถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของผู้นั้นที่จะต้องติดตาม
ข้อร้องเรียนดังกล่าว 
และดำเนินการจนแน่ใจว่า
ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของลูกค้าโดย
สมบูรณ์

3

เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

เราทำงานร่วมกันเป็นทีม เราเคารพซึ่งกันและกัน
ยินดีต่อการทุ่มเทของเพื่อนร่วมงาน และ
ส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย
เรายินดีเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4

เราเข้าใจความสำคัญของผู้ขายสินค้าให้เรา

เราสร้างความสัมพันธ์ฉันท์คู่ค้ากับผู้ขายสินค้า
ให้เรา เราตระหนักดีว่าเขาเป็นกลไกสำคัญ
ส่วนหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ

5

เรากลัวการไม่เปลี่ยนแปลง

เรามุ่งมั่นพัฒนางานที่ทำทุกสิ่งอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ไม่นิยมการย่ำอยู่กับที่ เรามองหาแนวทางที่ดีกว่า
หรือง่ายกว่าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนางาน เราพยายามป้องกันปัญหาก่อนที่มัน
จะเกิด เราวิเคราะห์สาเหตุของ WEBS ความ
สูญเปล่า (
Waste) ความผิดพลาด (Errors)
การสูญเสียการผลิต (Breakdowns) และ
ปัญหาความปลอดภัย (
Safety Problems) 
และพยายามขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป

6

เราไม่หยุดเรียนรู้

เรามุ่งมั่นใฝ่หาความรู้และเราถูกคาดหมายว่าจะ
เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
และท้าทาย เราถามคำถามและยังคงถามต่อไป
จนกว่าจะได้คำตอบที่พอใจ เรายินดีแลกเปลี่ยน
ความชำนาญการและข้อมูลของเรากับผู้อื่น

7

เราทำงานหนักและสนุกกับงาน

เราทำทุกอย่างเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทำงานไว้ เรายิ้ม เราภูมิใจในภาพลักษณ์
ส่วนบุคคล และภาพลักษณ์ของโรงงานของเรา
และเป็นผู้เผยแพร่สิ่งดีงามทั้งภายในบริษัท
และต่อสาธารณะ

8

เราต้องการความเป็นเลิศ

เราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายของพีวีเอสและ
ตัวเราเองไว้ เราบันทึกผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินความคืบหน้าเป้าหมายของเราคือ
ผลดำเนินการอันเป็นเลิศในทุกสิ่งที่พวกเราทำ

9

เราทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

ชื่อเสียงของพวกเราในด้านจริยธรรม ความ
สัตย์ซื่อและความน่าเชื่อถือเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน
และต่อทุกสิ่งที่เราทำ เราพูดแต่ความจริง
และรักษาสัญญาของเรา