การรับรองอย่างเป็นทางการ

      ISO 9001       ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
  ISO 14001   ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO17025   ISO/IEC 17025   ระบบมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการในการดําเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ
 ISO22000   ISO 22000   ระบบมาตรฐานบริหารความปลอดภัยด้านอาหาร
 BureauVeritas   ISO 45001   ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 GreenIndustry   Green Industry   โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 Kosher   Kosher   ระบบมาตรฐานอาหารยิว  
 HACCP   HACCP   ระบบมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
 GHP   GHPs   ระบบมาตรฐานการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี
 Halal   Halal   ระบบมาตรฐานอาหารฮาลาล 
 MIT   MiT   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ZeroAccident   Zero Accident Campaign   สถานประกอบการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
ResponsibileCare   Responsible Care   ดูแลด้วยความรับผิดชอบในการที่จะปรับปรุงประสิทธิผลในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ต่อสังคมส่วนรวม