การให้บริการอื่นๆ

  • บริการการออกแบบและติดตั้งถังบรรจุสินค้า

  • บริการให้คำแนะนำ อบรมการใช้งานสินค้า และการจัดเก็บเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

  • การติดตั้งอุปกรณ์การใช้งานคลอรีนเหลว

  • บริการถ่ายโอนสินค้าจากถังบรรจุชั่วคราวลงรถแท้งค์ติดตรึง